הליהת לש תוקד הרשע שמח

םי חודיקמ יל שי תרומרמצ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

םוסמוס בוחר

3.32 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - םוסמוס בוחר

2.15 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 2 םוסמוס בוחר

1.76 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 3 םוסמוס בוחר

3.77 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 4 םוסמוס בוחר

3.32 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 5 םוסמוס בוחר

3.81 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 6 םוסמוס בוחר

3.45 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 7 םוסמוס בוחר

2.9 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 8 םוסמוס בוחר

3.89 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 9 םוסמוס בוחר

3.98 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 10 םוסמוס בוחר

3.54 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 11 םוסמוס בוחר

4.18 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 12 םוסמוס בוחר

3.56 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 13 םוסמוס בוחר

3.76 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 14 םוסמוס בוחר

2.58 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 15 םוסמוס בוחר

3.55 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 16 םוסמוס בוחר

4.18 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 17 םוסמוס בוחר

3.62 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 18 םוסמוס בוחר

4.24 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 19 םוסמוס בוחר

3.53 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 20 םוסמוס בוחר

4.24 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

3.9 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 22 םוסמוס בוחר

3.82 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 23 םוסמוס בוחר

4.06 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 24 םוסמוס בוחר

3.33 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 25 םוסמוס בוחר

3.17 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 26 םוסמוס בוחר

4.13 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 27 םוסמוס בוחר

4.18 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 28 םוסמוס בוחר

2.79 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 29 םוסמוס בוחר

4.03 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 30 םוסמוס בוחר

3.39 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 31 םוסמוס בוחר

2.7 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 32 םוסמוס בוחר

4.18 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 33 םוסמוס בוחר

4.19 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 34 םוסמוס בוחר

3.9 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 35 םוסמוס בוחר

3.69 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 36 םוסמוס בוחר

4.12 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 37 םוסמוס בוחר

3.73 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 38 םוסמוס בוחר

3.79 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 39 םוסמוס בוחר

4.24 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 40 םוסמוס בוחר

3.69 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 41 םוסמוס בוחר

2.69 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 42 םוסמוס בוחר

3.4 :ןויצ "םוסמוס בוחר" ךותמ - 43 םוסמוס בוחר