םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ךורב לש םייפגמה

2.81 :ןויצ תרווכ - ךורב לש םייפגמה

3.93 :ןויצ תרווכ - 2 ךורב לש םייפגמה

3.38 :ןויצ תרווכ - 3 ךורב לש םייפגמה

4.02 :ןויצ תרווכ - 4 ךורב לש םייפגמה

3.97 :ןויצ תרווכ - 5 ךורב לש םייפגמה

4.22 :ןויצ תרווכ - 6 ךורב לש םייפגמה

3.86 :ןויצ תרווכ - 7 ךורב לש םייפגמה

3.15 :ןויצ תרווכ - 8 ךורב לש םייפגמה

2.43 :ןויצ תרווכ - 9 ךורב לש םייפגמה

3.11 :ןויצ תרווכ - 10 ךורב לש םייפגמה

3.24 :ןויצ תרווכ - 11 ךורב לש םייפגמה

4.06 :ןויצ תרווכ - 12 ךורב לש םייפגמה

2.63 :ןויצ תרווכ - 13 ךורב לש םייפגמה

4.11 :ןויצ תרווכ - 14 ךורב לש םייפגמה