הליהת לש תוקד הרשע שמח

חנומ ובג לעש ריעה שישק
ךורא בלוק
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הנקב םיחרפ

2.43 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - הנקב םיחרפ

2.73 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 2 הנקב םיחרפ

2.07 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 3 הנקב םיחרפ

3.95 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 4 הנקב םיחרפ

4.22 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 5 הנקב םיחרפ

2.93 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 6 הנקב םיחרפ

2.71 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 7 הנקב םיחרפ

3.54 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 8 הנקב םיחרפ

3.69 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 9 הנקב םיחרפ

2.14 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 10 הנקב םיחרפ

1.9 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 11 הנקב םיחרפ

4.0 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 12 הנקב םיחרפ

3.84 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 13 הנקב םיחרפ

4.24 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 14 הנקב םיחרפ

4.04 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 15 הנקב םיחרפ

4.06 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 16 הנקב םיחרפ

3.84 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 17 הנקב םיחרפ

3.78 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 18 הנקב םיחרפ

3.79 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 19 הנקב םיחרפ

4.2 :ןויצ םינחתותה ליח תקהל - 20 הנקב םיחרפ