םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

הז והז

3.09 :ןויצ "הז והז" ךותמ - הז והז

2.54 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 2 הז והז

4.13 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 3 הז והז

3.99 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 4 הז והז

2.69 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 5 הז והז

3.83 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 6 הז והז

3.69 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 7 הז והז

3.65 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 8 הז והז

4.15 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 9 הז והז

4.16 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 10 הז והז

3.12 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 11 הז והז

3.62 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 12 הז והז

3.55 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 13 הז והז

4.0 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 14 הז והז

4.08 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 15 הז והז

3.39 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 16 הז והז

4.03 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 17 הז והז

4.14 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 18 הז והז

4.15 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 19 הז והז

3.63 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 20 הז והז

3.63 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 21 הז והז

3.77 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 22 הז והז

3.33 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 23 הז והז

3.8 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 24 הז והז

4.0 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 25 הז והז

3.75 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 26 הז והז

3.5 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 27 הז והז

4.09 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 28 הז והז

4.16 :ןויצ "הז והז" ךותמ - 29 הז והז