םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

תודשב ךל הכחא

3.95 :ןויצ הנישמ - תודשב ךל הכחא

2.84 :ןויצ הנישמ - 2 תודשב ךל הכחא

3.23 :ןויצ הנישמ - 3 תודשב ךל הכחא

3.68 :ןויצ הנישמ - 4 תודשב ךל הכחא

3.95 :ןויצ הנישמ - 5 תודשב ךל הכחא

3.26 :ןויצ הנישמ - 6 תודשב ךל הכחא

3.26 :ןויצ הנישמ - 7 תודשב ךל הכחא

3.28 :ןויצ הנישמ - 8 תודשב ךל הכחא

3.6 :ןויצ הנישמ - 9 תודשב ךל הכחא

4.1 :ןויצ הנישמ - 10 תודשב ךל הכחא

4.18 :ןויצ הנישמ - 11 תודשב ךל הכחא

4.24 :ןויצ הנישמ - 12 תודשב ךל הכחא

4.06 :ןויצ הנישמ - 13 תודשב ךל הכחא

3.76 :ןויצ הנישמ - 14 תודשב ךל הכחא

3.78 :ןויצ הנישמ - 15 תודשב ךל הכחא

4.09 :ןויצ הנישמ - 16 תודשב ךל הכחא