הליהת לש תוקד הרשע שמח

םיסנכתמ סרח לש םיריס יפלא
דגסמ ךותב
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( יצרא המלש לש ) תמדוקה תועטל
ראשנש המ הז
יצרא המלש

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה