הליהת לש תוקד הרשע שמח

תחא לכ - שי יל תועבצא רשע
ןהוב איה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

האבה תועטל ( ןויצ יפל ) תמדוקה תועטל
ילע רבוע המ תעדוי אל איה
יצרא המלש

דרג: 12345
שלח לחבר
הוסף תגובה