הליהת לש תוקד הרשע שמח

םע הכיסנב בהואמ ךלמה ןב
בגב תורעש
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

חיטבא לש םילודגה

(4.24 :ןויצ) "םוסמוס בוחר" ךותמ - 21 םוסמוס בוחר

(4.24 :ןויצ) לאינד הנולא - ביבא לת תוגג לע

(4.24 :ןויצ) רפסק ר"ד לש תובנראה עפומ - 2 יתוא וארת

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 4 הנטק הפוא הל'הנח

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - םיימשמ םשג םשג

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - 3 חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) תרווכ - 5 הפי ךכ לכ איה

(4.24 :ןויצ) הנישמ - 13 וישכע הקיטילופ יל המל

(4.24 :ןויצ) יזרא הנדרי - הפחי הדלי

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 8 שיית ונל שי

(4.24 :ןויצ) רנדור ימח - 7 הלואג

(4.24 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 אשד תדגא

(4.24 :ןויצ) ןואג םרוהי - תרדהנ ץרא ךל םולש

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - הקושה יל אצא

(4.24 :ןויצ) לאירא ריאמ - 7 שחנה לשנ

(4.24 :ןויצ) ךונח םולש - חישמל םיכחמ

(4.24 :ןויצ) יאנב דוהא - 5 רבע ךנמז

(4.24 :ןויצ) תבש ימולש - 10 חורה ללגב קר

(4.24 :ןויצ) הנישמ - 12 תודשב ךל הכחא

(4.24 :ןויצ) לג יקיר - 2 הטקש ייה