םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

סוטפילקאה תשרוח

3.97 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - סוטפילקאה תשרוח

4.16 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 2 סוטפילקאה תשרוח

2.38 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 3 סוטפילקאה תשרוח

2.28 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 4 סוטפילקאה תשרוח

2.38 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 5 סוטפילקאה תשרוח

2.64 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 6 סוטפילקאה תשרוח

4.07 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 7 סוטפילקאה תשרוח

3.72 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 8 סוטפילקאה תשרוח

2.9 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 9 סוטפילקאה תשרוח

3.69 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 10 סוטפילקאה תשרוח

3.13 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 11 סוטפילקאה תשרוח

3.33 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 12 סוטפילקאה תשרוח

4.21 :ןויצ ל"חנ יווה תווצ - 13 סוטפילקאה תשרוח