הליהת לש תוקד הרשע שמח

ונשאר וניפתכ לע ונילס
םירוקע
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

ךורב לש םייפגמה

2.81 :ןויצ תרווכ - ךורב לש םייפגמה

3.96 :ןויצ תרווכ - 2 ךורב לש םייפגמה

3.41 :ןויצ תרווכ - 3 ךורב לש םייפגמה

4.05 :ןויצ תרווכ - 4 ךורב לש םייפגמה

3.98 :ןויצ תרווכ - 5 ךורב לש םייפגמה

4.24 :ןויצ תרווכ - 6 ךורב לש םייפגמה

3.92 :ןויצ תרווכ - 7 ךורב לש םייפגמה

3.19 :ןויצ תרווכ - 8 ךורב לש םייפגמה

2.69 :ןויצ תרווכ - 9 ךורב לש םייפגמה

3.23 :ןויצ תרווכ - 10 ךורב לש םייפגמה

3.26 :ןויצ תרווכ - 11 ךורב לש םייפגמה

4.03 :ןויצ תרווכ - 12 ךורב לש םייפגמה

2.68 :ןויצ תרווכ - 13 ךורב לש םייפגמה

4.16 :ןויצ תרווכ - 14 ךורב לש םייפגמה