םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

רוניכב יסוי

3.55 :ןויצ םידלי יריש - רוניכב יסוי

4.23 :ןויצ םידלי יריש - 2 רוניכב יסוי

3.36 :ןויצ םידלי יריש - 3 רוניכב יסוי

4.18 :ןויצ םידלי יריש - 4 רוניכב יסוי

3.24 :ןויצ םידלי יריש - 5 רוניכב יסוי

2.84 :ןויצ םידלי יריש - 6 רוניכב יסוי

4.13 :ןויצ םידלי יריש - 7 רוניכב יסוי

2.82 :ןויצ םידלי יריש - 8 רוניכב יסוי

4.1 :ןויצ םידלי יריש - 9 רוניכב יסוי

3.75 :ןויצ םידלי יריש - 10 רוניכב יסוי

4.06 :ןויצ םידלי יריש - 11 רוניכב יסוי

4.12 :ןויצ םידלי יריש - 12 רוניכב יסוי

4.0 :ןויצ םידלי יריש - 13 רוניכב יסוי

4.06 :ןויצ םידלי יריש - 14 רוניכב יסוי