םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

236 רפסמ ןוכדע - 17.03.07

(4.17 :ןויצ) ראטסרפוס ינור - 2 ינודא

(3.86 :ןויצ) יצרא המלש - 7 היתבהא

(3.78 :ןויצ) תעבגמה יאשונ - 5 יטילופ טסקט ינא

(4.0 :ןויצ) הזח הרפע - ןמית םרכב

(4.08 :ןויצ) הנישמ - 7 לופכ ןכוסל הדלב

(3.88 :ןויצ) וסבג יש - ימוקמב

(3.67 :ןויצ) יצרא המלש - טקשב טקשב

(4.18 :ןויצ) רקילופ הדוהי - רמול יתיצרש םירבד

(3.29 :ןויצ) יול בוט-םש - 7 ןטקה ךיסנה

(3.45 :ןויצ) ןובנ יתורו קיפ הקיבצ - 2 יטמוטואה ןדקרה

(4.08 :ןויצ) רקילופ הדוהי - הקנילברט הנטקה הנחתה

(4.24 :ןויצ) םידלי יריש - 8 שיית ונל שי

(3.44 :ןויצ) יפסכ יתמ - םב םב ידיב וה בלבלכ

(4.0 :ןויצ) ןב הבהז - יניטל בהאמ

(3.67 :ןויצ) וסבג יש - לודג והשימ

(3.5 :ןויצ) לג יקיר - 2 קורה תרענ

(3.77 :ןויצ) תובובה תיב - ופגיס

(3.33 :ןויצ) ןפג ביבא - 11 תונוע

(4.07 :ןויצ) יאנב ריאמ - 2 םימ ידיגת שא ידיגת