הליהת לש תוקד הרשע שמח

הנ הנ הרטיג קינקנ קינקנ
הנ הנ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

237 רפסמ ןוכדע - 11.05.07

(4.11 :ןויצ) ןיכוד ידקרא - 6 תבהוא אל תבהוא

(4.22 :ןויצ) יבערש זעוב - יתוא תבהוא ןיידע תא םא

(3.91 :ןויצ) דבוע - 2 םיזוורב םיזוורב

(3.56 :ןויצ) ריואה ליח יווה תווצו ינומרא הנפד - ךותב

(3.08 :ןויצ) רטפלק קחצי - 8 ולש הבהאה אל איה ילש הבהאה

(4.21 :ןויצ) תרווכ - 2 י'צרדו ירא לע הדלבה

(4.0 :ןויצ) ידיסח - 2 לוחל שדוק ןיב לידבמה

(3.96 :ןויצ) ןפג ביבא - 2 ונלש רישה

(4.08 :ןויצ) לאירא ריאמ - 2 ץיק יערז

(4.21 :ןויצ) לנימילבאס - 2 ורוט

(4.0 :ןויצ) הנישמ - 2 שלוב ינא םוי לכ

(4.04 :ןויצ) סקינתא - 6 ירפה םתכ

(4.11 :ןויצ) ןוסרדנס ינד - ךלש ןיוואדה המ

(4.14 :ןויצ) ירא ןב שומ - ןתמו אשמ

(4.0 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 7 תוחילס

(4.0 :ןויצ) יאני לכימ - 2 תפצק

(4.17 :ןויצ) רימת תידוהי - 9 ואימור

(3.73 :ןויצ) זוזג - 7 ינור

(4.14 :ןויצ) ץיבורוה לאירא - 10 הנר

(4.03 :ןויצ) לטיבא הנליא - םיל יבוש

(3.89 :ןויצ) הוור הקליא - םימה ריש