הליהת לש תוקד הרשע שמח

טילמהל תיצר המכ לק אל הז
לבח תרמאו
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

238 רפסמ ןוכדע - 08.09.07

(4.09 :ןויצ) סלפ ןרק - יתיא

(4.17 :ןויצ) יאנב דוהא - ןילקורב

(4.0 :ןויצ) ןורטעבגה - םינווג

(4.11 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - אפורה ןודאה

(4.16 :ןויצ) תרווכ - 14 ךורב לש םייפגמה

(3.92 :ןויצ) לג יקיר - 3 ער דלי

(4.12 :ןויצ) בודי המלש - 8 חריה ידלי

(4.07 :ןויצ) בודי המלש - 9 חריה ידלי

(4.17 :ןויצ) לאלא ןירוק - 8 הבהאהו חרפה ימי

(4.09 :ןויצ) ךונח םולש - 5 הככו הככ

(3.79 :ןויצ) ינרק הקימ - רולדגמ

(4.06 :ןויצ) ןמרב קירא - תשקיב דוע המ

(3.94 :ןויצ) ךונח םולש - 4 חישמל םיכחמ

(4.13 :ןויצ) ןורטעבגה - 5 רב ונימסא ואלמ

(4.11 :ןויצ) תודשא רהזי - 3 םיה לש הענ

(4.0 :ןויצ) םייוליבה - 2 הפ אלפנ

(3.63 :ןויצ) םינברודה - 2 הליל דוע

(3.57 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 4 ךלילה חרפ

(4.0 :ןויצ) ןומולס לאינד - םיכרדה תובר

(3.75 :ןויצ) יממע - 2 ןויקינה ריש