םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

239 רפסמ ןוכדע - 13.10.07

(4.19 :ןויצ) םיאדודה - רבדמב החרוא

(3.67 :ןויצ) וסבג יש - 2 ישאר םירא

(4.18 :ןויצ) דדח תירש - 2 ביבא לת לש םוחב

(3.4 :ןויצ) ךונח םולש - רויכב סוכה

(4.14 :ןויצ) לנימילבאס - דוסה

(4.08 :ןויצ) בוגרא רהז - 5 ינגב חרפה

(3.63 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - העונתה לש הקירשה

(3.94 :ןויצ) יאנב ריאמ - 2 םהיניבו

(4.0 :ןויצ) םידלי יריש - 13 רוניכב יסוי

(4.13 :ןויצ) סקופ יזוע - 5 תנודלי

(4.0 :ןויצ) ןורלג תירונ - דסחל םיקוקז ונלוכ

(4.2 :ןויצ) ןייטשרבלא הוח - 5 ןודנול

(4.0 :ןויצ) רימש םיירפא ,לבוי ןנח ,יזרא הנדרי - 4 הינח ליל

(4.13 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 5 והשימ

(4.0 :ןויצ) ינענצ תילגרמ - 5 יילא הבוש ירענ

(4.0 :ןויצ) םייוליבה - 3 הפ אלפנ

(4.18 :ןויצ) הקיסמ ירימ - הרזחב רזוח התא וישכע

(3.65 :ןויצ) ןומולס לאינד - 2 םיכרדה תובר

(4.15 :ןויצ) הטיר - יטרפ עגר

(3.36 :ןויצ) בוג ידיג - 4 רקפהה חטש

(4.0 :ןויצ) רטפלק קחצי - 11 יאודב הבהא ריש

(4.11 :ןויצ) דדח תירש - 6 הרפכ ךלת

(4.24 :ןויצ) רימש םיירפא - חולסל דמלת