הליהת לש תוקד הרשע שמח

תא רמוא ךיילע ילש אבא לבא
לכה
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

240 רפסמ ןוכדע - 11.01.08

(4.19 :ןויצ) ידיסח - 6 םלוע ןודא

(3.5 :ןויצ) ןוקריה רשג תיישילש - 8 ןיינבה ילעופ תבהא

(4.0 :ןויצ) ינבואר תירוד - ותשפוחב

(3.71 :ןויצ) הנישמ - יומס ןכוסל הדלב

(3.94 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 6 םידמגה תנידמב

(4.08 :ןויצ) ירטע ילג - 5 הכורא ךרד

(2.55 :ןויצ) ןלפק ימרי - 9 הזה קופדה

(4.13 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 4 יודיו

(4.0 :ןויצ) ךונח םולש - הנבל הנותח

(4.21 :ןויצ) בוגרא רהז - תועמד לש םי

(4.21 :ןויצ) ןופצה דוקיפ תקהל - 3 חמקה דכ

(4.13 :ןויצ) קי'צראלוא ןולא - טק רבד לכ

(4.21 :ןויצ) ילמש קיציא - רסח המכ

(4.67 :ןויצ) דוד ןב קירוי - יל הליל

(4.09 :ןויצ) םירברפה - 2 םיגיידה שראמ

(4.14 :ןויצ) ןופצה דוקיפ תקהל - 7 ןומרחה תוכלמ

(4.0 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 3 ידג ןיע

(4.2 :ןויצ) ןייטשרבלא הוח - 3 ץק ןיאל השיגפ

(3.88 :ןויצ) יבערש זעוב - 7 הלמפ

(4.11 :ןויצ) לכייר ןדיע לש טקייורפה - יתיב לא יבוש

(4.21 :ןויצ) שחנ גדה - 2 רקיטסה תריש

(4.0 :ןויצ) סקינתא - 6 םיתות

(3.6 :ןויצ) רושק המ תיישילש - סנא'צ ול ונת