הליהת לש תוקד הרשע שמח

םילע קצב ומכ
 
 

םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

241 רפסמ ןוכדע - 24.02.08

(4.0 :ןויצ) ףורחס ירב - התיבה יאוב

(3.5 :ןויצ) תירטש הכימו ןיכוד ידקרא - 2 םירואזוניד לש הפק תיב

(3.33 :ןויצ) יאנב דוהא - 2 ןילקורב

(3.71 :ןויצ) יצרא המלש - 2 חופת לשב

(3.69 :ןויצ) תרווכ - 11 תיילוג

(3.9 :ןויצ) שחנ גדה - 2 תלצלצמה הפאכה

(4.21 :ןויצ) רדיל ירבע - 6 הלוחכה סוכה

(4.19 :ןויצ) המחנ תונבה - הרושכ לכה

(4.0 :ןויצ) טרטרופ - 6 הניבמ לכה

(3.22 :ןויצ) יממע - 6 הווקתה

(3.7 :ןויצ) שארל שולש תקהלו יול ימומ - דצל דצמ זוז

(3.9 :ןויצ) ןוסרדנס ינד - 5 ךילע בשוח

(4.13 :ןויצ) לאירא ריאמ - םורמ יתלד לע קוט קוט קוט

(3.55 :ןויצ) יפסכ יתמ - רזח ישיש םוי

(3.7 :ןויצ) ןפג ביבא - 2 עסמ ןמוי

(4.0 :ןויצ) ןלוג לייא - 4 ילש הפי

(4.0 :ןויצ) דוד ןב יכדרמ - ונתשורי תא םילשורי

(4.0 :ןויצ) לנוישנרטניא הנד - יוב באל

(4.08 :ןויצ) רמש ימענ - 2 שמא ליל

(3.75 :ןויצ) סקס הקינומ - םינומש האמ

(4.13 :ןויצ) ןבש ימולש - שארב ילצא תא קתומ

(3.92 :ןויצ) הטיר - הכחמ

(3.71 :ןויצ) לאירא ריאמ - 15 שחנה לשנ

(3.91 :ןויצ) ןמטיח דהוא - םוי דוע םתס