םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

242 רפסמ ןוכדע - 24.04.08

(4.13 :ןויצ) הנישמ - 16 תודשב ךל הכחא

(4.08 :ןויצ) ןילופורטמ - םוקמ יל ןיא

(4.15 :ןויצ) יניס קירא - 8 הביבסב התא םא

(4.0 :ןויצ) םידוהיה - רבכ םא

(3.93 :ןויצ) הטיר - 2 אוב

(4.11 :ןויצ) ןואג םרוהי - 2 תקושה דיל סדרפב

(3.45 :ןויצ) ןגאלב - םינעוצקמ םירבג

(3.8 :ןויצ) תילגו יליג - 4 ךלמה ךרד

(4.16 :ןויצ) רגב ינמ - 4 יתיב היה הז

(4.21 :ןויצ) ל"חנ יווה תווצ - 13 סוטפילקאה תשרוח

(3.6 :ןויצ) ןובנ יתור - 3 ךידי תופכב למשח

(3.78 :ןויצ) בודי המלש - 10 חריה ידלי

(3.88 :ןויצ) יצרא המלש - 12 חרי

(4.22 :ןויצ) לנוישנרטניא הנד - 2 יוב באל

(3.5 :ןויצ) סופיטבא - 7 הקעומ

(4.08 :ןויצ) סקס הקינומ - 5 הזוח ןס

(4.18 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 3 לזוג ףוע

(3.82 :ןויצ) יאנב דוהא - ופי ךרד לע

(4.06 :ןויצ) בוג ידיג - 3 ןמז לש ןיינע

(3.8 :ןויצ) שוג תרפא - ףורגיא ברק

(3.0 :ןויצ) ליפעמה תיישילש - בוצע חור

(4.0 :ןויצ) ירקוש רימס - 6 הנור

(3.3 :ןויצ) ץיבר תידוהי - םידוקירה תבחר

(3.93 :ןויצ) יפסכ יתמ - 4 (דצב ליבש עצמאב ליבש) יקנ םע ריש

(3.7 :ןויצ) יצרא המלש - 3 דוקרת