םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

243 רפסמ ןוכדע - 13.06.08

(4.0 :ןויצ) רהז הקבר - הנאירוא

(3.77 :ןויצ) ילאכימ הקבר - 5 לד עגר יל ןיא

(3.86 :ןויצ) הנישמ - רחא םוקמ ןיא

(4.0 :ןויצ) השאטנ לש םירבחה - 5 ךתוא בהוא ינא

(4.19 :ןויצ) יפסכ יתמ - 4 םימחה ץיקה תולילב

(4.08 :ןויצ) יפסכ יתמ - 5 םימחה ץיקה תולילב

(3.67 :ןויצ) יצרא המלש - 3 חופת לשב

(4.14 :ןויצ) ןלוג לייא - ילומ ךתוא הזוה

(3.64 :ןויצ) םירברפה - שמשה רחא םימלוחה

(3.81 :ןויצ) הסט ודוד - אל הלילה

(4.21 :ןויצ) ידיסח - יתוא לאוגה ךאלמה

(4.11 :ןויצ) רבליז לאירא - 5 אלש ךיאו

(4.23 :ןויצ) יצרא המלש - 5 ראשנש המ הז

(4.13 :ןויצ) ל"חנה תקהל - 6 יטלשמ אי

(4.07 :ןויצ) יאנב דוהא - 5 םיעדוי םלוכ

(4.1 :ןויצ) קיפ הקיבצ - 7 (הלעמ הלעמ) הקיסומ

(4.0 :ןויצ) ןיכוד ידקרא - ינממ רתוי ךתוא בהוא ימ

(4.0 :ןויצ) בוג ידיג - 11 ריואב זחאנ

(4.0 :ןויצ) הליקסוב היאמ - דיגת לא קר

(4.0 :ןויצ) הטירו ימר - העובש

(4.13 :ןויצ) לאלא ןירוק - 2 הרישל ריש

(4.13 :ןויצ) ירפוע זעוב - 10 ןודיצמ תועבצא יתש

(2.31 :ןויצ) סקינתא - 7 םיתות