םידלי יממע ידיסח םיגח תומוסרפ היזיולט ת ש ר ק צ פ ע ס נ מ ל כ י ט ח ז ו ה ד ג ב א עצבמ יפל ריש יפל
ושפח

 
תויועט רתאב עגרכ
חלש
הרסה הפסוה
 

244 רפסמ ןוכדע - 09.11.08
!ילקרבמ ןושאר ןוכדע

(4.21 :ןויצ) רהז המלע - פירטוגא

(4.04 :ןויצ) לכשה תייסנכ - שיגרמ הז ךיא

(3.92 :ןויצ) קחצי באוי - ול ינתת לא

(4.05 :ןויצ) הטיר - 2 הדיגב

(4.0 :ןויצ) תויחאהו םיחאה - םוקמ לכב

(3.22 :ןויצ) ןייטשנייא קירא - 2 םילס םע תרבג

(3.8 :ןויצ) לטיבא הנליא - יד יל יד

(3.9 :ןויצ) יניס קירא - 13 רכרוכה ךרד

(4.08 :ןויצ) ןהכ ירשואו רקנד ןר - 2 ךיילע ילש הדלבה

(4.0 :ןויצ) סקינתא - 5 בושת אל איה

(4.1 :ןויצ) יממע - 2 הזילעו ןנח

(4.06 :ןויצ) ףרטא - הבבס םוי

(4.06 :ןויצ) יול קישוא - 2 התיבה עס ןתנוי

(4.11 :ןויצ) לנוישנרטניא הנד - 3 יוב באל

(4.15 :ןויצ) המחנ תונבה - תויהל

(4.19 :ןויצ) תרווכ - הנטק הנידמ

(3.6 :ןויצ) ץיבר תידוהי - 6 והשימ

(4.06 :ןויצ) רקילופ הדוהי - 2 םשגב סמנ

(4.0 :ןויצ) יאנב יסוי - 6 ינוריע ברע

(4.0 :ןויצ) יפסכ יתמ - שרע ריש

(3.56 :ןויצ) רחש תינור - 3 תומימתל םולש

(4.13 :ןויצ) יאנב זעוב - הפונת